четвер, 14 липня 2011 р.

Чи зникне Тернопільська область з мапи України?

Під головуванням голови обласної ради Олексія Кайди відбулося розширене засідання Дорадчої ради з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та органів місцевої виконавчої влади за участю членів Асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини» та Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Нагадаємо, що створення та діяльність Дорадчих рад відбувається в рамках реалізації Асоціацією міст України проекту «Діалог» при сприянні Української асоціації місцевих і регіональних влад за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
-         Про роль органів місцевого самоврядування як однієї з найголовніших інституцій демократичного суспільства говорять політики перед кожними виборами. Та прийшовши до влади, створюють усі умови для того, щоб пряме державне управління превалювало над місцевим самоврядуванням, представниками влади, яких обрав народ. Надмірна централізація державної влади, яка негативно позначається на розвитку регіонів, є одним із суттєвих проявів суперечливості та недосконалості існуючої територіальної організації влади в Україні, – зазначив голова обласної ради Олексій Кайда. –  Реформи потрібні, і органи місцевого самоврядування Тернопільщини беруть активну участь у цьому процесі, тим більше, що робота по підготовці пропозицій в області уже проводиться. Тернопільська обласна рада одна з перших ініціює обговорення цього важливого питання. Адже в Україні уже давно назріла необхідність проведення реформ у сфері місцевого самоврядування. Сподіваюся, що дискусія з даного питання допоможе виробити гідні пропозиції щодо адміністративно-територіальної реформи в Тернопільській області.
На засідання Дорадчої ради був запрошений експерт з питань управління територій Юрій Ганущак (м. Київ), який є  одним з небагатьох фахівців, котрі уже протягом тривалого часу працюють в питанні розробки концепції проведення адміністративно - територіальної реформи в Україні. Значну частину часу Він приділив аналізу сучасної моделі територіального устрою в Україні, зупинився на проблемах, котрі стримують ефективний  розвиток територій. Присутні були поінформовані про те, що було зроблено останнім часом в питанні проведення реформи  територіальної організації влади в Україні. Після цього експерт перейшов до ознайомлення присутніх з останнім варіантом концепції проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні, котра розроблена на основі Концепції реформи місцевого самоврядування, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 900 від 29.07.2009р. Варто відмітити, що представлення даної концепції  викликало неабиякий інтерес та дискусію серед учасників засідання.
-                      Якщо ви чуєте від когось про те, що в ході адмінтерреформи буде ліквідовано частину областей України чи створені нові, то це, м’яко кажучи, неправда або провокація. Запам’ятайте одне – кордони існуючих областей є недоторканими і ніхто їх змінювати не буде. А от у кожній області межі районів та громад, звичайно, будуть змінюватися, - зазначив Юрій Ганущак.
Він повідомив, що проект адміністративно-територіальної реформи  Тернопільської області майже повністю відповідає тій системі територіальної організації влади, котра існувала на теренах нашої області у 1940 році. 
Цікаво було також почути про те, якими функціями та повноваженнями будуть наділені новоутворені адміністративно-територіальні одиниці (АТО).
Наприкінці доповіді Юрій Ганущак повідомив, що згідно із концепцєю передбачається, що на теренах Тернопільської області буде утворено 36 громад та лише 3 райони: Тернопільський, Кременецький та Чортківський.
Після обговорення концепцій реформ адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Дорадча рада прийняла заяву, у якій висловила своє бачення зазначених питань. Заява буде надіслана до Президента Україна, голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України.

ЗАЯВА
розширеного засідання Дорадчої ради
з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади при голові Тернопільської обласної ради
за участю членів Асоціації органів місцевого самоврядування
«Ради Тернопільщини» та
Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України

Щодо Концепції територіальної організації влади в Україні та
проведення адміністративно-територіальної реформи
В Україні уже давно назріла необхідність проведення реформ у сфері місцевого самоврядування. Вона, окрім багатьох інших чинників,  продиктована також і виконанням Україною взятих на себе зобов’язань щодо імплементації положень та принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, які гарантують правову, адміністративну і фінансову автономність територіальних співтовариств та їх органів. Недосконалість чинного законодавства з цих питань породжує компетенційні спори між різними рівнями влади як по горизонталі, так і по вертикалі, вносить додаткову напругу у відносини між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.
Одним із суттєвих проявів суперечливості та недосконалості існуючої територіальної організації влади в Україні є надмірна централізація державної влади, яка негативно позначається на розвиткові регіонів, де пряме державне управління превалює над місцевим самоврядуванням. Намагання вбудувати самоврядні інституції в адміністративну державну вертикаль призвело до фактичної підпорядкованості й несамостійності органів місцевого самоврядування. Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли чиновник обласного чи районного рівня, котрий призначається на посаду однією особою, дозволяє собі висловлювати недовіру чи грубо втручатися в роботу керівника органу місцевого самоврядування, котрого на цю посаду обирають, тобто висловлюють довіру тисячі мешканців тієї чи іншої територіальної громади.
Дублювання повноважень та конкуренція компетенцій місцевих державних адміністрацій і місцевих рад, позбавлених значної частини важелів управління, серйозної матеріально-фінансової основи й ефективного механізму правового захисту, вносить конфліктність, гальмує розвиток суспільних відносин.
Недоліки інституційно-функціональної організації влади на місцевому рівні поєднуються з дефектами правового регулювання. На сьогодні питання муніципально-правових відносин в Україні регулюються кількома сотнями нормативно-правових актів різної юридичної сили. За даних умов вкрай важко, з одного боку,  забезпечити системність і внутрішню несуперечливість правового регулювання на всій території країни, а з другого – врахувати місцеві особливості та інтереси, підтримати місцеву ініціативу і прагнення до самоорганізації. Відсутність єдиної Концепції розвитку місцевого самоврядування в Україні негативно впливає на процес формування законодавчої основи і, як наслідок, – на стан правового регулювання відповідних суспільних відносин.
Виправлення наявних недоліків потребує системного підходу до реформування територіальної організації влади, чіткої концептуальної основи. Саме такою науково-методологічною основою подальших реформ має стати Концепція реформування територіальної організації влади в Україні.
Необхідним елементом сучасної системи місцевого самоврядування в Україні має бути самостійне, дієве місцеве та регіональне самоврядування. Новостворена система місцевого самоврядування повинна відповідати цінностям демократичного суспільства й забезпечувати здійснення прав і свобод людини і громадянина на місцевому рівні. Адже, як засвідчує досвід країн західної демократії, тільки за умов оптимальної децентралізації й деконцентрації влади, дотримання принципів субсидіарності й самостійності місцевого самоврядування є можливим поліпшення добробуту населення, створення дієвих гарантій реалізації прав і свобод людини і громадянина, покращення соціально-економічного розвитку територіальних громад  та регіонів.
Передумовою досягнення збалансованості інтересів місцевих та державних інтересів є формування і впровадження виваженої державної політики щодо регіонів, особливо в аспекті фінансового забезпечення їх соціально-економічного розвитку, узгодженості повноважень і дій органів місцевого самоврядування та регіонального управління, розвитку самоврядних інституцій.
Вирішення означених проблем є можливим тільки за умов поєднання інституційних змін в системі публічної влади з реформою адміністративно-територіального устрою України. Така реформа, не ставлячи під сумнів унітарного характеру Української держави, повинна упорядкувати наявну систему адміністративно-територіальних одиниць, раціоналізувати їхні межі, забезпечити формування самодостатніх територіальних громад.
З огляду на вищезазначене, пропонуємо перейти від гасел та промов до конкретних дій щодо впровадження реформ. Вважаємо, що в ході їх здійснення мають бути досягнуті наступні результати:
-          на початковій стадії здійснення реформування має бути проведено чітке розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. В подальшому органам місцевого самоврядування мають бути надані максимальні повноваження в питаннях управління територіями. В рамках цього при районних та обласних радах мають бути створені виконавчі органи рад, а на обласні адміністрації мають бути покладені лише наглядові та контрольні функції. Відповідно, інститут районних державних адміністрацій має бути ліквідовано;
-          визначення чіткого механізму формування місцевих бюджетів, який би забезпечував єдину, зрозумілу, прозору формулу їх обрахування з обов’язковим 100% фінансуванням витрат на делеговані повноваження;
-          максимальне наближення адміністративних послуг до їх кінцевого споживача;
-          розробка та прийняття «Виборчого кодексу», котрий встановив би єдині та незмінні правила проведення виборів до рад усіх рівнів.


Прес-служба Тернопільського регіонального відділення
Асоціації міст України